捕凶之徒

田烨然
['01', '\xe8\x85\xbe\xe9\xa3\x9e\xe7\xac\xac\xe4\xb8\x80\xe6\xac\xa1\xe5\x98\xac\xe7\x83\x9f\xe6\x98\xaf\xe5\x9c\xa8\xe4\xba\x94\xe5\xb9\xb4\xe7\xba\xa7\xe7\x9a\x84\xe5\xa4\x8f\xe5\xa4\xa9\xef\xbc\x8c\xe5\x8d\xb3\xe5\xb0\x86\xe8\xbf\x8e\xe6\x9d\xa5\xe5\xb0\x8f\xe5\xad\xa6\xe6\xaf\x95\xe4\xb8\x9a\xef\xbc\x8c\xe8\x87\xaa\xe8\xa7\x89\xe5\xbe\x97\xe9\xa9\xac\xe4\xb8\x8a\xe8\xa6\x81\xe6\x88\x90\xe4\xb8\xba\xe5\xa4\xa7\xe4\xba\xba\xef\xbc\x8c\xe6\x80\xbb\xe5\xbe\x97\xe5\x81\x9a\xe7\x82\xb9\xe4\xbb\x80\xe4\xb9\x88\xe6\x9d\xa5\xe5\xba\x86\xe7\xa5\x9d\xe4\xb8\x8b\xef\xbc\x8c\xe5\x92\x8c\xe6\x95\x99\xe5\xae\xa4\xe9\x87\x8c\xe5\x90\x8c\xe6\x8e\x92\xe4\xbf\xa9\xe4\xbc\x99\xe4\xbc\xb4\xe4\xb8\x80\xe6\x8b\x8d\xe5\x8d\xb3\xe5\x90\x88\xef\xbc\x8c\xe4\xbe\xbf\xe7\xbf\x98\xe4\xba\x86\xe4\xb8\x8b\xe5\x8d\x8…